Zasady uczestnictwa

REGULAMIN DNIA TRANSPORTU W WARSZAWIE


§ 1. Organizator Wydarzenia

1. Organizatorem Dni Transportu w Warszawie (zwanym dalej Wydarzeniem) są następujące podmioty: Ministerstwo Infrastruktury, Główna Biblioteka Komunikacyjna, Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., Wars S.A., Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Transportu Samochodowego, Państwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” Lotnisko Chopina, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Poczta Polska S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A., Transportowy Dozór Techniczny (dalej zwane Organizatorami lub Organizatorem).

2. Celem Wydarzenia jest zapoznanie Uczestników z szeroko pojętym transportem (branże: drogowa, kolejowa, lotnicza), a także z funkcjonowaniem podmiotów świadczących usługi na rzecz transportu (w tym m.in.: instytutów badawczo-naukowych, inspektoratów, agencji).

§ 2. Termin i miejsca realizacji Wydarzenia

1. Realizacja Wydarzenia odbędzie się w dniu 14 września 2019 roku na terenie Warszawy w 6 poniższych lokalizacjach (dalej zwanych Punktami Lokalizacyjnymi):

 • Bocznica Kolejowa PKP Intercity Warszawa Grochów
  ul. Chłopickiego 53
 • Instytut Kolejnictwa
  ul. Chłopickiego 50
 • Poczta Polska (Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy)
  ul. Łączyny 8
 • Lotnisko Chopina 
  ul. Komitetu Obrony Robotników 49 (obok biurowca Sonata PPL)
 • Dworzec Centralny (hala)
  Al. Jerozolimskie 54
 • Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6 

2. Punkty Lokalizacyjne otwarte są 14 września br. w godzinach 10:00 – 16:00, za wyjątkiem Punktu Lokalizacyjnego Ministerstwo Infrastruktury, który będzie czynny w godz. 10.00 – 17.00.

§ 3. Uczestnicy Wydarzenia

1. Uczestnikami Wydarzenia są osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Wydarzeniu tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Wydarzeniu.

2. Osoby pełnoletnie powinny zabrać ze sobą dowód osobisty by móc uczestniczyć w zwiedzaniu Punktu Lokalizacyjnego Poczty Polskiej (Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy).

§ 4. Zasady udziału w Wydarzeniu

1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

2. Przez udział w Wydarzeniu rozumie się odwiedzenie wymienionych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu Punktów Lokalizacyjnych na terenie Warszawy w celu zebrania okolicznościowych pieczątek, dostępnych po jednej w każdym z Punktów Lokalizacyjnych.

3. Organizatorzy udostępnią 1 000 sztuk Kuponów, które zostaną rozdysponowane w każdym z 6 Punktów Lokalizacyjnych Uczestnikom Wydarzenia.

4. Otrzymując Kupon, Uczestnicy zgadzają się z zapisami niniejszego Regulaminu Dnia Transportu.

5. Uczestnik, który zbierze na Kuponie 4 okolicznościowe pieczątki i rezygnuje z dalszego udziału w Wydarzeniu, otrzymuje gwarantowaną nagrodę za udział w Wydarzeniu.

6. Nagroda zostanie wręczona w Punkcie Lokalizacyjnym Ministerstwo Infrastruktury (otwartym w dniu 14 września br. w godz. 10:00 – 17:00) każdemu Uczestnikowi Wydarzenia po wcześniejszym okazaniu przedstawicielowi Organizatora Kuponu zawierającego 4 pieczątki.

7. Gwarantowane nagrody będą różnorodne asortymentem.

8. Uczestnik, który zbierze na Kuponie 6 okolicznościowych pieczątek, czyli odwiedzi wszystkie Punkty Lokalizacyjne, otrzymuje gwarantowaną nagrodę za udział w Wydarzeniu oraz może wziąć udział w losowaniu dodatkowej nagrody.

9. Losowanie dodatkowych nagród odbędzie się w Punkcie Lokalizacyjnym Ministerstwo Infrastruktury 14 września br. o godz. 17:00.

§ 5.Nagrody

1. Na Uczestników Wydarzenia, którzy zbiorą 4 okolicznościowe pieczątki na Kuponie czeka jedna z 1 000 sztuk nagród gwarantowanych za udział w Wydarzeniu.

2. Na Uczestników Wydarzenia, którzy zbiorą 6 okolicznościowych pieczątek na Kuponie czeka jedna z 1 000 sztuk nagród gwarantowanych za udział w Wydarzeniu oraz dodatkowa nagroda, którą może otrzymać w wyniku losowania w Punkcie Lokalizacyjnym Ministerstwo Infrastruktury.

3. Organizatorzy przewidują losowanie 20 dodatkowych nagród.

4. Konieczna jest obecność Uczestnika Wydarzenia podczas losowania dodatkowych nagród i odebranie nagrody w Punkcie Lokalizacyjnym Ministerstwo Infrastruktury.

5. Fundatorami nagród są Organizatorzy wymienieni w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 6.Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu pod adresem www.dnitransportu.pl oraz Facebook.pl/DzienTransportu.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Wydarzenia, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Wydarzenia z ważnych przyczyn.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Wydarzenia.

Organizatorzy:
Logo Ministerstwa InfrastrukturyLogo Głównej Biblioteki KomunikacyjnejLogo Centrum Unijnych Projektów TransportowychLogo Galerii KrakowskiejLogo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i AutostradLogo Inspekcji Transportu DrogowegoLogo Instytutu Badawczego Dróg i MostówLogo Instytutu KolejnictwaLogo Instytutu Transportu SamochodowegoLogo Kolei MałopolskichLogo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoLogo Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - BaliceLogo Państwowego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” Lotnisko ChopinaLogo Polskich Linii Lotniczych LOTLogo Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejLogo Poczty PolskiejLogo PKS PolonusLogo POLREGIOLogo PKP Cargo S.A.Logo PKP Intercity S.A.Logo PKP S.A.Logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Logo Transportowego Dozoru TechnicznegoLogo Urzędu Transportu KolejowegoLogo Wars S.A.