Zasady uczestnictwa

REGULAMIN DNIA TRANSPORTU W WARSZAWIE


§ 1. Organizator Wydarzenia

1. Organizatorem Dni Transportu w Warszawie (zwanym dalej Wydarzeniem) są następujące podmioty: Ministerstwo Infrastruktury, Główna Biblioteka Komunikacyjna, Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., Wars S.A., Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Transportu Samochodowego, Państwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” Lotnisko Chopina, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Poczta Polska S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A., Transportowy Dozór Techniczny (dalej zwane Organizatorami lub Organizatorem).

2. Celem Wydarzenia jest zapoznanie Uczestników z szeroko pojętym transportem (branże: drogowa, kolejowa, lotnicza), a także z funkcjonowaniem podmiotów świadczących usługi na rzecz transportu (w tym m.in.: instytutów badawczo-naukowych, inspektoratów, agencji).

§ 2. Termin i miejsca realizacji Wydarzenia

1. Realizacja Wydarzenia odbędzie się w dniu 14 września 2019 roku na terenie Warszawy w 6 poniższych lokalizacjach (dalej zwanych Punktami Lokalizacyjnymi):

 • Bocznica Kolejowa PKP Intercity Warszawa Grochów
  ul. Chłopickiego 53
 • Instytut Kolejnictwa
  ul. Chłopickiego 50
 • Poczta Polska (Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy)
  ul. Łączyny 8
 • Lotnisko Chopina 
  ul. Komitetu Obrony Robotników 49 (obok biurowca Sonata PPL)
 • Dworzec Centralny (hala)
  Al. Jerozolimskie 54
 • Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6 

2. Punkty Lokalizacyjne otwarte są 14 września br. w godzinach 10:00 – 16:00, za wyjątkiem Punktu Lokalizacyjnego Ministerstwo Infrastruktury, który będzie czynny w godz. 10.00 – 17.00.

§ 3. Uczestnicy Wydarzenia

1. Uczestnikami Wydarzenia są osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Wydarzeniu tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Wydarzeniu.

2. Osoby pełnoletnie powinny zabrać ze sobą dowód osobisty by móc uczestniczyć w zwiedzaniu Punktu Lokalizacyjnego Poczty Polskiej (Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy).

§ 4. Zasady udziału w Wydarzeniu

1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

2. Przez udział w Wydarzeniu rozumie się odwiedzenie wymienionych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu Punktów Lokalizacyjnych na terenie Warszawy w celu zebrania okolicznościowych pieczątek, dostępnych po jednej w każdym z Punktów Lokalizacyjnych.

3. Organizatorzy udostępnią 1 000 sztuk Kuponów, które zostaną rozdysponowane w każdym z 6 Punktów Lokalizacyjnych Uczestnikom Wydarzenia.

4. Otrzymując Kupon, Uczestnicy zgadzają się z zapisami niniejszego Regulaminu Dnia Transportu.

5. Uczestnik, który zbierze na Kuponie 4 okolicznościowe pieczątki i rezygnuje z dalszego udziału w Wydarzeniu, otrzymuje gwarantowaną nagrodę za udział w Wydarzeniu.

6. Nagroda zostanie wręczona w Punkcie Lokalizacyjnym Ministerstwo Infrastruktury (otwartym w dniu 14 września br. w godz. 10:00 – 17:00) każdemu Uczestnikowi Wydarzenia po wcześniejszym okazaniu przedstawicielowi Organizatora Kuponu zawierającego 4 pieczątki.

7. Gwarantowane nagrody będą różnorodne asortymentem.

8. Uczestnik, który zbierze na Kuponie 6 okolicznościowych pieczątek, czyli odwiedzi wszystkie Punkty Lokalizacyjne, otrzymuje gwarantowaną nagrodę za udział w Wydarzeniu oraz może wziąć udział w losowaniu dodatkowej nagrody.

9. Losowanie dodatkowych nagród odbędzie się w Punkcie Lokalizacyjnym Ministerstwo Infrastruktury 14 września br. o godz. 17:00.

§ 5.Nagrody

1. Na Uczestników Wydarzenia, którzy zbiorą 4 okolicznościowe pieczątki na Kuponie czeka jedna z 1 000 sztuk nagród gwarantowanych za udział w Wydarzeniu.

2. Na Uczestników Wydarzenia, którzy zbiorą 6 okolicznościowych pieczątek na Kuponie czeka jedna z 1 000 sztuk nagród gwarantowanych za udział w Wydarzeniu oraz dodatkowa nagroda, którą może otrzymać w wyniku losowania w Punkcie Lokalizacyjnym Ministerstwo Infrastruktury.

3. Organizatorzy przewidują losowanie 20 dodatkowych nagród.

4. Konieczna jest obecność Uczestnika Wydarzenia podczas losowania dodatkowych nagród i odebranie nagrody w Punkcie Lokalizacyjnym Ministerstwo Infrastruktury.

5. Fundatorami nagród są Organizatorzy wymienieni w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 6.Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu pod adresem www.dnitransportu.pl oraz Facebook.pl/DzienTransportu.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Wydarzenia, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Wydarzenia z ważnych przyczyn.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Wydarzenia.

Organizatorzy:
Ministerstwo InfrastrukturyGłówna Biblioteka KomunikacyjnaCentrum Unijnych Projektów TransportowychGaleria KrakowskaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradInspekcja Transportu DrogowegoInstytut Badawczy Dróg i MostówInstytut KolejnictwaInstytut Transportu SamochodowegoKoleje MałopolskieKrajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - BalicePaństwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” Lotnisko ChopinaPolskie Linie Lotnicze LOTPolska Agencja Żeglugi PowietrznejPoczta PolskaPKS PolonusPOLREGIOPKP Cargo S.A.PKP Intercity S.A.PKP S.A.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Transportowy Dozór TechnicznyUrząd Transportu KolejowegoWars S.A.